1403/04/01
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 09111146981

مشخصات پژوهش

عنوان
1. Characterization, Consideration and Catalytic Application of Novel Pyrazine-1,4-Diium Trifluoromethanesulfonate {[1,4-DHPyrazine](OTf)2}as a Green and Recyclable Ionic Liquid Catalyst in the Synthesis of Amidoalkyl Naphthol Derivatives
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
Pyrazine-1,4-Diium Trifluoromethanesulfonate {[1,4-DHPyrazine](OTf)2}, Ionic Liquid Catalyst ,Amidoalkyl Naphthol
سال
2017
مجله JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
شناسه DOI
پژوهشگران Heshmatollah Alinezhad ، mahmood tajbakhsh ، Mohammad Norouzi

چکیده

An efficient and green one-pot method has been developed for the synthesis of amidoalkyl naphthol derivatives using reusable {[1,4-DHPyrazine](OTf)2} as an ionic liquid catalyst via condensation of aromatic aldehydes, β-naphthol and various amides under solvent-free conditions.