1402/12/12
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات درس

عنوان حقوق اساسی تطبیقی
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات