1402/12/13
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات درس

عنوان مقدمه علم حقوقی
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات