1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمان,با دو متغیر میانجی استراتژی تصویر برند و مدیریت منابع انسانی استراتژیک
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شدت رقابت,استراتژی تصویر برند,مدیریت منابع انسانی استراتژیک,عملکرد سازمان.
سال 1395
پژوهشگران پریسا علی نتاج(دانشجو)، محمد رضا طبیبی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه به دلیل وجود پویایی و پیچیدگی در محیط کسب و کار,رقابت در کانون توجه بسیاری از مدیران سازمان ها می باشد.زیرا آنها به این موضوع معتقدند که موفقیت و سودآوری سازمانشان به رقابت موجود در محیط صنعت مرتبط است.به این دلیل بسیاری از تحقیقات به دنبال آشکار کردن ماهیت رقابت و نحوه رقابت با رقبای در صنعت می باشند,اما هنوز تحلیل کاملی از چگونگی روابط میان شدت رقابت,مدیریت منابع انسانی و تصویر برند سازمان ها صورت نگرفته است.هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمان با دو متغیر میانجی استراتژی تصویر برند و مدیریت منابع انسانی استراتژیک می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل هتل های مستقر در استان مازندران می باشد که از بین آنها تعداد 32 هتل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.پایایی پرسش نامه به روش پایایی ترکیبی توسط نرم افزار plsمحاسبه گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار pls استفاده شد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر استراتژی تصویر برند دارد اما تاثیری بر مدیریت منابع انسانی استراتژیک ندارد.همچنین استراتژی تصویر برند تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد اما مدیریت منابع انسانی استراتژیک تاثیری بر عملکرد سازمان ندارد.همچنین در خاتمه پیشنهادهایی برای مدیران و پژوهشگران ارائه شده است.