1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی عوامل امیخته بازاریابی در رقابت پذیری کار افرینان برتر استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آمیخته بازاریابی,رقابت پذیری,کارآفرینی.
سال 1394
پژوهشگران محبوبه شاهی(دانشجو)، محمد رضا طبیبی(استاد مشاور)

چکیده

در ادبیات نوین مدیریت هریک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی ,سازماندهی,کنترل و...جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند.در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویزه ای برخور دار است.چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد.این پروژه به شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر امیخته بازاریابی از دیدگاه کارآفرینان برتر ایرانی می پردازد.در این پژوهش محقق به دنبال اولویت بندی عناصر امیخته بازاریابی می باشد که بیشترین تاثیر را در رقابت پذیری شرکت هایی که دارای مدیران کارافرین هستند دارد تا بتواند با شناسایی و اولویت بندی آنها به مدیریت شرکت های دیگر در رابطه با تصمیم گیری های بازاریابی برای موفقیت در عرصه رقابت کمک رساند.جامعه آماری پژوهش متشکل از 10 نفر از کارآفرینان برتر استان مازندران معرفی شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ,رفاهی می باشد.داده ها از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی با عناصر برآمده از ادبیات جمع اوری شدند.به منظور اولویت بندی از روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excelاستفاده شد.امروزه شرکت ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن,توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوزی های جدید قرار گرفته اند.در چارچوب این چشم انداز جدید,شرکت برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کند.به ویژه شرکت ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشنی از ماهیت پویایی های رقابت است.با توجه به بازارهای رقابتی و پویای محیط فراوری شرکت ها به بازار و موسسات تولیدی و خدماتی مدیران به این باور رسیده اند که شرط ماندن در حیطه رقابت ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار می باشد.با توجه به نتیج بدست آمده در بین عوامل آمیخته بازاریابی محصول بیشترین تاثیر را بر موفقیت مدیران و کارآفرینان برتر استان مازندران در حوزه رقابت پذیری دارد.بنابراین ضرورت دارد که مدیران بنگاه ها و کارآفرینان بر روی شاخص محصول و معیار های آن با توجه ویژه داشته باشند و برای هر چه بهتر شدن محصولات و خدمات همراه آن بکوشند.