1403/04/25
محمد رضا طبیبی

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 2574

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش ها،موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نساجی و چرم،موانع و راهکارها،توسعه صنعت،تحلیل محتوای اخبار
سال 1393
مجله علوم و فناوري نساجي
شناسه DOI
پژوهشگران علی صالحی راد ، محمد رضا طبیبی ، محسن عسگری ، فاطمه جابری

چکیده

مهم ترین مسئله ای که از ابتدا خلقت انسان همواره مطرح بوده است، نیازهای نامحدود بشر و منابع محدود برای برآورد آن است. به دلیل محدودیت منابع است که به اجبار نمی توان در همه صنایع یا زیربخش های آن به شکلی یکسان سرمایه گذاری کرد و مسئله اولویت بندی آنها مطرح می شود. توسعه پایدار، هدف اصلی بسیاری ازکشورها بوده و توسعه مبتنی بر حفاظت و استفاده بهینه از همه منابع موجود است وصنعت نساجی و چرم به راحتی می تواند زیرساخت های مورد نیاز آن را ایجاد کند. در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن این حقیقت چالش های پیش روی توسعه صنایع نساجی و چرم به روش تحلیل محتوای اخبار موجود در رسانه ها طی سال های 1391- 1390 شناسایی شد. در این راستا مطالب ارائه شده توسط مدیران خصوصی و دولتی، کارشناسان و صاحب نظران با حداقل 5 سال سابقه کار مستمر و مطرح از تارنما های معتبر خبری جمع آوری و بر اساس تعریف عملیاتی متغیرها کد گذاری شد. در نهایت، بر اساس فراوانی تکرار و تأکید بر این واژگان مقدار اهمیت آنها مشخص شد. باتوجه به نتایج تحلیل و از میان شاخص های بررسی و شناسایی شده در صنعت، قابلیت های بازاریابی و اندازه صنعت به عنوان مهم ترین شاخص های داخلی و رقابت و ساختار بازار و دولت و مقررات به عنوان مهم ترین شاخص های خارجی صنعت شناسایی شدند.