16 خرداد 1402
سيده ساجده جعفريان اميري

سیده ساجده جعفریان امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن: 011-35302300
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان عملكرد كاتاليستي نانوكامپوزيت سنتزي دوبعدي موليبدن دي سولفيد/گرافن در گوگردزدايي هيدروژني نفتا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نفتا، گوگردزدایی هیدروژنی، مولیبدن دی سولفید، نانوکامپوزیت
مجله پژوهش های شیمی
شناسه DOI 10.22036/cr.2021.292398.1149
پژوهشگران زحل صفایی محمود آبادی (نفر اول) ، سیده ساجده جعفریان امیری (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق، کاهش میزان گوگرد درمحصولات پالایشگاهی نظیر نفتا با استفاده از فرایند گوگردزدایی هیدروژنی صورت میگیرد. کاتالیست نانوکامپوزیتی مولیبدن دی MoS2 (و کاتالیست مولیبدن دی سولفید نانوساختار با استفاده از روش آسیاب گلولهای سنتز شده و سپس با استفاده از آنالیزهای ویژگیسنجی مورد سولفید/گرافن (G/ ارزیابی قرار گرفت. طی فرایند گوگردزدایی هیدروژنی عملکرد کاتالیستهای سنتزی بررسی شده و سپس کاتالیست بهینه انتخاب و برای ملایم کردن شرایط عملیاتی مورد 2 ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاتالیـست نـانوکامـپوزیتی MoS G /میزان کل گوگرد در سوخت نفتا را از ppm 2500 به ppm 0 در شرایط عملیاتی 4:LHSV ،bars 15 ،C °280 (رسانده است که در مقایسه با کاتالیستهای صنعتی، فرایند گوگردزدایی در شرایط عملیاتی ملایمتر با 1 -oil ، /h 2) lit/Nlit 175 :H راندمان بالا انجام شد. همچنین اثر مساحت سطح، قطر حفرات و اسیدیته کاتالیستها برعملکرد فعالیت گوگردزدایی هیدروژنی بررسیشده است که نتایج نشان داد که هرچه میزان مساحت سطح، تخلخل و اسیدیته کاتالیست بیشتر باشد راندمان فرایند گوگردزدایی هیدروژنی ارتقا مییابد.