1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین معیار مناسب احراز ورشکستگی در حقوق تجارت به منظور تقویت امنیت اقتصادی و توسعه پایدار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تجارت، ورشکستگی، تاجر، امنیت، دولت، قوای حاکم.
سال 1398
پژوهشگران سید حسن حسینی مقدم

چکیده

ارتباط بین تجارت، اقتصاد و امنیت جامعه بسیار تنگاتنگ است. بخش مهمی از نیازمندیهای اشخاص جامعه از طریق معاملات تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی تأمین می گردد.پویایی اقتصادی تولیدات و محصولات کشور، با انجام صادرات و یا تجارت خارجی از یکسو و از سوی دیگر واردساختن نقدینگی حاصله به عنوان ارز و نیز خرید خارجی مواد اولیه موردنیاز برای مصرف داخلی از طریق تجارت بعمل می آید. عموماً پاسخگویی به نیازهای عمومی مردم جامعه به عنوان یک وظیفه اساسی دولتهاست که آنرا تحت شرایط خاص و با نظارت لازم برعهده تجار قرار می دهند. بدان جهت که تجار با انجام تجارت زمینه تأمین نیازمندیهای مردم را فراهم می سازند و عملا قایم مقام دولت در ایفای این بخش از رسالت او هستند، دولت یا قوه حاکمه هم باید به هوئش باشد تا هم از آنان حمایت نموده و امکانات و امتیازات لازم را اعطاء نماید و هم در کنترل اقدامات تجار دفت لازم را بعمل آورد. فرض اخیر را باید به عنوان نمونه مهم آن و ضع قوانین دقیق در ورشکستگی جستجو کرد. در این مقاله بطور تحلیلی و توصیفی بدنبال پاسخ این پرسش هستیم که دولت بایدچه معیاری را برای احراز ورشکستگی وضع نماید که جلوی بحران اقتصادی ناشی از ورشکستگی سلسله وار از تاجری به تاجر دیگر راجلوگیری نماید؛ تا این امر باعث نارضایتی عمومی اشخاص جامعه و ایجاد بحران و ناامنی و النهایه ورشسکتگی خود دولت نگردد.