1403/04/01
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش و مسئولیت های مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پل های درون شهری استان مازندران)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نقش، مسئولیت، مهندس مشاور، مدیریت زمان، هزینه، پروژه های عمرانی، مطالعه موردی، پل.
سال 1397
پژوهشگران سجاد اسغری ، مرتضی حسینعلی بیگی ، سید حسن حسینی مقدم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و مسئولیت های مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی در پل های درون شهری استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ شامل 1. شرکت های پیمانکاری بنام و مطرح پروژه های درون شهری، 2. شرکت های مهندسی مشاور فعال در مرکز استان مازندران و 3. کارفرمایان دولتی(شرکت برق منطقه ای ساری، آب منطقه ای، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت گاز منطق ای و ...) در پاییز سال 1396، بوده و پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از آنها، با روش نمونه گیری در دسترس و به تعداد 15 نفر در هر یک از گروه ها انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه منطبق بر ساختار پژوهش، جمع آوری و از طریق نرم افزارDEMATEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور بهبود مسئولیت های مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی، راهکارهایی کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.