1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی کارایی روشهای سهم مکانی فلگ و اصلاح شده آن منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی در اقتصاد ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سهم مکانی فلگ، سهم مکانی اصلاح شده فلگ، جدول داده-ستانده ملی، جدول داده-ستانده منطقه ای، شاخص تایل
سال 1397
مجله نظريه هاي كاربردي اقتصاد
شناسه DOI
پژوهشگران حسین علی اصغر پور ، نورالدین شریفی

چکیده

ین مقاله در پی مقایسه دقت روشهای »سهم مکانی فلگ« و »سهم مکانی اصلاح شده فلگ «در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی می باشد. مطالعه سیر تکاملی روشهای سهم مکانی نشان می دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش های سهم مکانی تأیید می کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش های سهم مکانی فلگ (FLQ ) و اصلاح شده آن (AFLQ)، جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.