1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزایش تعرفه ی کالاهای مصرفی وارداتی بر شاخص های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعرفه واردات، شاخص قیمت مصرف کننده، تجزیه و تحلیل داده – ستانده
سال 1394
مجله سياست گذاري اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران نورالدین شریفی ، مریم جعفری تراجی

چکیده

دولت ها برای اهدافی چون درآمد و حمایت از تولیدات داخلی بر کالاهای وارداتی تعرفه وضع میکنند. این تعرفه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود که بر قیمت های داخلی هم تاثیر می گذارد. برخی از کالاهای وارداتی به صورت مواد اولیه و واسطه در تولید کالاهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرند و برخی دیگر مستقیما به مصرف نهایی می رسند. این که تعرفه بر کدام دسته از کالاها وضع گردد، اثرات متفاوتی بر شاخص قیمت ها دارد. این مقاله در پی مطالعه اثر تعرفه کالاهای وارداتی مصرفی خانوار بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده می باشد. برای این کار، ابتدا واردات نهایی به دو گروه مصرفی و % سرمایه ای و واردات کالاهای مصرفی به مصارف خانوار و مصارف دولت تقسیم شده است. اثرات 20 افزایش در تعرفه کالاهای وارداتی مصرفی خانوار، با استفاده از مدل قیمت تعدیل جدول و آخرین جدول کالا در کالای آماری کشور در سال 1380 ، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم این که افزایش در تعرفه کالاهای وارداتی مصرفی خانوار موجب افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و تولید کننده می شود، در صورتی که این افزایش به وسیله اجزای ارزش افزوده تشدید نشود، مقدار آن ناچیز می باشد.