1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر صادرات بین منطقه ای بر رشد تولید مناطق: مطالعه موردی استان گلستان و سایر مناطق با استفاده از تحلیل داده- ستانده دومنطقه ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
صادرات بینمنطقهای، رشد اقتصادی، استان گلستان، جدول داده- ستانده دومنطقه ای
سال 1395
مجله تحقيقات مدل سازي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران نورالدین شریفی ، رمضان حسین زاده

چکیده

این تحقیق در پی بررسی اثر حجم و ترکیب صادرات بین منطقه ای بین دو منطقه گلستان و سایر مناطق کشور بر تولیدات این دو منطقه است. برای این منظور، جدول های داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1385 و 1389 مورد استفاده قرار می گیرد. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر حجم و ترکیب صادرات بین منطقه ای بر رشد تولید این مناطق در دوره 89-1385 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه 349/09 میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش 335/76 میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات موجب افزایش 9/78 میلیارد ریال و تغییر حجم صادرات موجب کاهش 345/55 میلیارد ریال در تولید کل استان گلستان شده است.