1403/03/07
نورالدین شریفی

نورالدین شریفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302550

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین پتانسیل ایجاد مشاغل سبزدر بخشهای غیرانرژی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال سبز، انتشار CO2، تحلیل داده –ستانده و انرژی
سال 1402
مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران مریم جعفری تراجی ، مجید مداح ، نورالدین شریفی

چکیده

درسالهای اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395 ، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخشهای غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی و محصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشار CO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران میت وانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوریکه خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.