09 فروردین 1402

ابو الحسن شاکری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران _استان مازندران _ بابلسر _ دانشگاه مازندران _ دانشکده حقوق
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق جزا و جرم شناسی
تلفن: 01133113506
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1369 - 1376)
  عنوان رساله: حمایت از مصرف کننده محصولات صنعتی در حقوق کیفری ایران
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حقوق جزای عمومی
 • آئین دادرسی کیفری
 • حقوق جزای اختصاصی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ابو الحسن شاکری (1396) تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 47; 93_114
2
3
ابو الحسن شاکری، بهامین بابائی (1395) بررسی پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر خارجی نسبت به قوانین کیفری ایران برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 5; 49_64
4
ابو الحسن شاکری، هادی رضازاده (1395) اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران پژوهشنامه حقوق کیفری: اول; 141_163
5
ابو الحسن شاکری، مسعود قاسمی (1395) پاسخ به جرم مشهود در سیاست جنایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان پژوهش های دانش انتظامی: 18; 82-102
6
ابو الحسن شاکری، بهامین بابائی (1395) اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان نامه مفید: 7; 205_224
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
آفاق حسینی، ابو الحسن شاکری (1395) جهل گردشگر خارجی به قوانین کیفری ایران
2
مسعود قاسمی، ابو الحسن شاکری (1395) سیاست جنائی تقنینی ایران و انگلستان در جرم مشهود
3
4
پژمان پارسا، ابو الحسن شاکری (1395) اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
ابو الحسن شاکری (1393) قرار های تامین و نظارت قضائی کانون وکلای دادگستری

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: مسعود قاسمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  رساله: سیاست جنائی تقنینی ایران و انگلستان در جرم مشهود
 • نام و نام خانوادگی: حسن خان احمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  رساله: دیه غیر مسلمان
 • نام و نام خانوادگی: عادل علیپور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  رساله: موانع ساختاری کشف حقیقت در فقه امامیه و اثار آن در حقوق ایران
 • نام و نام خانوادگی: مرتضی فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: پولشوئی
 • نام و نام خانوادگی: پژمان پارسا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: اص صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: سید مسعود حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: جزای نقدی در حقوق کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: مصیب قدمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: تکراری جرائم تعزیری در حقوق کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: جمیله علیپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: بررسی قرار تعلیق تعقیب در قانون آئین دادرسی کیفری 1392
 • نام و نام خانوادگی: خدیجه کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: قرار بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392
 • نام و نام خانوادگی: سودابه ملک
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: مجازات تکمیلی در نظام کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: زهرا صفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: قرار تامین خواسته در دادرسی کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: حسن فرد ایندانسرای
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: خود زنی عضو نیروهای مسلح در حقوق کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: علی سالار پورکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: قرار وثیقه در آئین دادرسی کیفری 11392
 • نام و نام خانوادگی: هدایت میر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: قتل خطای محض در حقوق کیفری ایران
 • نام و نام خانوادگی: سجاد بهرام ابادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
  پایان نامه: جواز استفاده از سلاح توسط مامورین درحقوق کیفری ایران
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه اموزشی حقوق (1380 - 1381)
 • عضو کمیته تخصصی گروه علوم انسانی (1380 - 1381)
 • مدیر گروه اموزشی حقوق (1379 - 1380)
 • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1378 - 1380)
 • مدیر گروه آموزشی حقوف (1376 - 1386)
بیشتر