06 فروردین 1402
سياوش حق جو

سیاوش حق جو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 0911-1265176
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

علایق پژوهشی

  • بلاغت. عرفان. فلسفه.
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400) تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): سال 14، شماره 11; صفحه (193 - 215)
2
قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، لیلا درویشعلی پوراستانه (1400) بررسی انتقادی جریان فرهنگ نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: دوره 21، شماره 9 - شماره پیاپی 97; 321-353
3
یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400) بررسی شگرد های طنز در اشعار اکبر اکسیر مطالعات زبانی و بلاغی: 25; 214-246
4
سیده فاطمه ذبیح پور، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400) تحلیل اغراض ثانوی فعل امر اشعار اجتماعی مجموعة آیینه ای صداها پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 61; 133-158
5
رضا امینی، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1400) تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعۀ موردیِ نماز، روزه) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س 17-ش63; 49-82
6
علیرضا تقوی کوتنائی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1399) از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین القضات همدانی ادبیات عرفانی: دوره 12، شماره 23; 9-35
7
فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1399) ابوحیان توحیدی بر فراز تقابلهای دوگانة نظم و نثر در سنت ادبیـبلاغی اسلامی زبان و ادبیات فارسی: سال 28. شماره 89; 7-27
8
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو (1399) سبک شناسی مقایسه ای مثنوی های مصیبت نامه و منطق الطیر عطّار و مثنوی معنوی (مطالعه موردی: شگردهای شعری) مطالعات زبانی و بلاغی: دوره 11 شماره 21; 387-414
9
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو (1399) بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ) جستارهای نوین ادبی: سال 53 شماره سال 208 (1399); 1-17
10
سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی (1398) منوچهری و آغاز ترکیب در تصویر؛ بررسی مقایسه ای سازه های تصویر اشعار منوچهری با شاعران شاخص سبک خراسانی شعر پژوهی: سال یازدهم، شماره ی اول پیاپی 39; 1-22
11
محمد جهانگیری زینی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، مرتضی محسنی (1397) معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به مدد روش هانری کربن در تذکره الاولیاء ادبیات عرفانی: دوره 10، شماره 19; 157-173
12
فرزاد بالو، سیاوش حق جو (1397) داستان «موسی و شبان» نمونه ای عینی از تحقق امتزاج افق ها در تلقی گادامری نقد ادبی: دوره 11، شماره 42 - ( 1397 ); 7- 28
13
قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، لیلا درویشعلی پوراستانه (1397) نقش مطالعات فرهنگی در تحلیل زبانی-موضوعی فرهنگ های زبان مخفی در دهه هشتاد»، فرهنگ و ادبیات عامه: 6; 233-256
14
سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی (1397) بررسی یکی از راه های بیگانه سازی در سبک هندی: مطالعۀ موردی غزل های صائب فنون ادبی: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 22; 57-70
15
علی اصغر خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396) بررسی و تحلیل تصویر در شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): سال یازدهم، شماره چهارم، پیاپی 92 ،; 23-40
16
17
سیاوش حق جو، محسن سرمدی (1396) کنایه های ترکیبی در غزلیات بیدل پژوهش زبان و ادبیات فارسی: شماره 46; 45-67
18
امیرحسین بهمنی، حسین حسن پورآلاشتی، رضا ستاری، سیاوش حق جو (1396) بررسی سرمتنیت در غزل سبک هندی پژوهشنامه ادب غنایی: سال پانزدهم شماره .بیست و هشتم بهار و تابستان96; (صص 69-77
19
سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی (1395) کشف و تکامل صناعتی سبک ساز ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی: سال 24 ، شمارة 81; 71-89
20
عفت سادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1395) نقش عنصر گفت وگو در رابطه مرید و مراد بر مبنای نظریه سازنده گرایی در منطق الطیر عطار ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: سال 12 شماره 45; 155-187
21
رمضان مهدوی آزادبنی، سیاوش حق جو، مصطفی رضا زاده (1395) بررسی اختلافات و اشتراکات تفاسیر عرفانی فریقین ذیل داستان حضرت موسی)ع(خضر) مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی: 44; 67-80
22
مسعود روحانی، سیاوش حق جو، علی اکبر شوبکلایی (1394) بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 11; 127-165
23
مرتضی محسنی، سیاوش حق جو، مرضیه حقیقی (1392) سریویلی؛ زندانی تقابل های دوگانه (بررسی تقابل های دوگانه در منظومۀ «خانۀ سریویلی» اثر نیما یوشیج) پژوهش زبان و ادبیات فارسی: شماره 4 سال زمستان 1392; 131-161
24
مرتضی محسنی، سیاوش حق جو، عفت سادات غفوری (1392) بررسی و مقایسه متناقض نما در غزلیات سنایی و عطار مطالعات زبانی و بلاغی: دوره 4، شماره 8; 169-192
مقاله ارائه‌شده
1
سیاوش حق جو، محمود خونمری (1400) آیا ابوالعلاء معری دهری بوده است؟ (بررسی عنوان یک مناظره در احتجاج طبرسی) اولین همایش ملی هزاره شیخ طبرسی، جمهوری اسلامی ایران¡ قائمشهر
2
سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی (1397) مقارنت صناعات ترکیبی در پیکره ی تصویرهای شعر و نثر قرن ششم(مطالعه ی موردی: مخزن الاسرار و مقامات حمیدی) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
3
سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی (1397) وارسی سازه های تصویر در منطق الطیر نخستین همایش بین المللی زبان فارسی و اندیشه ایرانی اسلامی- همایش بین المللی فرید الدین عطار نیشابوری، ایران¡ نیشابور- تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد قاسمیان، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1400) بررسی تطبیقی قصاید سنایی غزنوی با کتاب المواقف و المخاطبات نفری
2
سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400) تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
3
4
5
سیده فاطمه کاظمی، شهرام احمدی، سیاوش حق جو (1399) آیرونی در کلیات نسیم شمال
6
7
مریم محمودی، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1397) بررسی گفتمانی بازگشت ادبی
8
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی، حسین حسن پورآلاشتی (1397) فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی (با تکیه بر شگردهای ترکیبی)
9
یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1396) بررسی طنز دهة 80 با تکیه بر آثار کیومرث صابری، عمران صلاحی، ابوالفضل زرویی نصرآبادی و اکبر اکسیر
10
عفت السادات غفوری، غلامرضا پیروز، سیاوش حق جو، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1396) بازخوانی رابطه مراد مریدی بر مبنای نظریه سازنده گرایی در الهی نامه ، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار نیشابوری
11
آی ناز خواسته، سیاوش حق جو، بتول مهدوی (1396) بررسی مقایسه ای عشق در دیوان جامی و فراغی
12
الهام صادقی خطیبانی، شهرام احمدی، سیاوش حق جو (1395) مقایسه ی تأویل در مثنوی مولانا و مقالات شمس
13
مسعود اسکندری، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1392) بررسی نظریه ی استعاره و دگردیسی آن در مکتب جرجانی
14
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی (1391) ابعاد کنایه در دیوان غزلیات صائب تبریزی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

سياوش حق جو