1403/04/24

عبد الرئوف صمدی میبدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-35302396

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نقاط کوانتومی نظیر ZnS@CdS و Fe3O4@CdS و بررسی خواص نوری، تخریب فتوکاتالیزوری و ضد میکروبی آن ها با استفاده از فنون طیف بینی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ZnS@CdS، Fe3O4@CdS، تخریب فتوکاتالیزوری رنگ های آلاینده آلی، فعالیت ضد میکروبی، اکولای، اس. ساپروفیتیکوس
سال 1397
پژوهشگران محمد رضا شریعتی(دانشجو)، اباصلت حسین زاده کلاگر(استاد مشاور)، عبد الرئوف صمدی میبدی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش نقاط کوانتومی هسته-پوسته ZnS@CdS و Fe3O4@CdS با فعالیت فتوکاتالیزوری و خواص ضد میکروبی تهیه و سپس ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و خواص نوری این نانوساختارها توسط روش های XRD، EDS، TEM و طیف بینی فرابنفش- مرئی، فلورسانس و زیرقرمز-تبدیل فوریه مورد مطالعه قرار گرفتند. موقعیت حاملین بار در سیستم های هسته-پوسته Zn@CdS و Fe3O4@CdS نیز از طریق انجام آزمایشات خاموشی فلورسانس درحضور و غیاب عوامل خاموش کننده الکترون و حفره اثبات شدند. در ادامه، کارایی این نانوذرات بعنوان عوامل ضد میکروبی برای باکتری های گِرم مثبت (استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس) و گِرم منفی (اشرشیا کولای) ارزیابی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی برای رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) برای این دو باکتری تعیین شدند. مقادیر MIC و MBC برای ZnS@CdS به ترتیب 0/4 و 0/6 میلی گرم در میلی لیتر برای باکتری اکولای و 0/3 و 0/5 میلی گرم در میلی لیتر برای باکتری اس. ساپروفیتیکوس بود. مقادیر MIC و MBC برای Fe3O4@CdS نیز به ترتیب 0/5 و 0/7 میلی گرم در میلی لیتر برای باکتری اکولای و 0/4 و 0/6 میلی گرم در میلی لیتر برای باکتری اس. ساپروفیتیکوس بود. همچنین در مقایسه با کاتالیزور های ZnS، CdS و Fe3O4 سیستم های هسته-پوسته ZnS@CdS و Fe3O4@CdS خواص آنتی باکتریال بهتری در مقابل این دو باکتری نشان دادند. برای بررسی میزان تخریب سلول های باکتری ناشی از اکسیداسیون لیپید ها و پروتئین ها از دو آزمایش تیوباربیتوریک اسید و پروتئین کربونیل استفاده شد که نتایج آن مشارکت گونه های رادیکال فعال اکسیژن را در تخریب سلول ها تأیید کرد. همچنین فعالیت فتوکاتالیزوری همه کاتالیزورها در تخریب و رنگ زدایی برخی از رنگ های آلاینده آلی نظیر متیلن بلو، آلیزارین و نارنجی زایلنول در حضور نور خورشید مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند سیستم های هسته-پوسته ZnS@CdS و Fe3O4@CdS نسبت به CdS، ZnS و Fe3O4 فعالیت فتوکاتالیزوری بالاتری داشته و از نظر سنتیکی نیز سریعتر بودند. در مجموع می توان ZnS@CdS و Fe3O4@CdS را بعنوان فتوکاتالیست های فعال در ناحیه مرئی طیف نور خورشید با کارایی بالا در تخریب فتوکاتالیزوری رنگ های آلاینده آلی و نیز خواص آنتی باکتریال قابل قبول در مقابل دو نوع از باکتری های گرم مثبت و منفی در نظر گرفت.