1403/04/24

عبد الرئوف صمدی میبدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-35302396

مشخصات پژوهش

عنوان
نقطه های کوانتومی ZnS @ CdS هسته / پوسته به عنوان یک عامل کشنده نوری برای باکتری های پاتوژن "ZnS@CdS Core/shell Quantum Dots as Photokilling Agents for Pathogenic Bacteria"
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نقطه های کوانتومی ZnS @ CdS؛ عامل کشنده نوری؛ باکتری
سال 1397
پژوهشگران عبد الرئوف صمدی میبدی ، محمد رضا شریعتی ، اباصلت حسین زاده کلاگر

چکیده

اخیرا، محققین برای ...