1403/05/02
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻋﺎﻣﻞ دارﺷﺪه ﺑﺎ آرژﯾﻨﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در واﮐﻨﺶ ھﺴﺘﻪدوﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی آﯾﺰاﺗﯿﻦ
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
3-هیدروکسی اکسیندول، آیزاتین، آرژینین، اکسید گرافن، نانوکاتالیزگر مغناطیسی
سال 1402
پژوهشگران زهرا پلنگ سنگدوینی(دانشجو)، مونا پوریوسف(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش سعی شد، نانوکاتالیزگر اکسید گرافن مغناطیسی عامل‌دار شده با آرژینین تهیه شود. اکسید گرافن با استفاده از روش‌ بهبود یافته هامرز از گرافیت تهیه گردید و به کمک اکسید آهن مغناطیسی شد. سپس صفحات اکسید گرافن مغناطیسی با DCC فعال شد و به‌وسیله آمینو اسید آرژینین عامل‌دار شد. نانوکاتالیزگر سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FT-IR، CHN، FE-SEM، EDS، TGA، XRD و VSM شناسایی شد و به عنوان یک نانوکاتالیزگر سبز و کارآمد در واکنش هسته دوستی بر روی آیزاتین برای سنتز مشتقات ۳-هیدروکسی اکسیندول‌ها در حلال اتانول و دمای °C۴۰ با بازده ۶۵ تا ۹۵ درصد مورد استفاده قرار گرفت. ساختار محصولات به وسیله طیف سنجی 1H NMR و 13C NMR و نقطه ذوب و مقایسه آن‌ها با نقطه ذوب گزارش شده شناسایی شدند.