1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگر مغناطیسی کوپرفریت و استفاده از آن در واکنش های آلی نظیر واکنش تهیه مشتقات گوانیدین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گوانیدین، مس فریت، کربودی ایمید،کاتالیزگر ناهمگن، نانوذره مغناطیسی، جفت شدن گلیسر، فنیل استیلن.
سال 1399
پژوهشگران فاطمه گرمانی نژاد(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، علی بیت الهی(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله، واکنش تهیه مشتقات گوانیدین و واکنش جفت شدن گلیسر به طور موفقیت آمیزی در مجاورت نانوکاتالیزگر مغناطیسی مس فریت (CuFe2O4) انجام شده است. جهت انجام این واکنش ها، ابتدا نانوذره مغناطیسی CuFe2O4 به طرز موثری با استفاده از روش همرسوبی تهیه گردید. پس از سنتز نانوذره CuFe2O4، این نانوکاتالیزگر با استفاده از روش های آنالیز FT-IR،XRD ، EDX، FESEM و TEM مورد شناسایی قرار گرفت. سپس، نانوذره مغناطیسی CuFe2O4 به عنوان یک کاتالیزگر موثر در واکنش سنتز ترکیبات گوانیدین مختلف از طریق واکنش مشتقات آنیلین با N,N-دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید (DCC) مورد استفاده قرار گرفت که در نتیجه، مشتقات سه استخلافی گوانیدین با بازده های عالی تحت شرایط بدون حلال تهیه شدند. همچنین، استفاده از این نانوکاتالیزگر در واکنش جفت شدن همسان فنیل استیلن ها (جفت شدن گلیسر) منجر به سنتز ترکیبات 3،1-دی این متقارن با بازده بسیار خوب گردید.