1403/03/07
رضا آقاپور

رضا آقاپور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302608

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دینداری، ایمانی، روابط اجتماعی، خانواده، قرآن
سال 1391
مجله اسلام و علوم اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران رضا آقاپور

چکیده

در مقاله حاضر نقش عوامل دینداری و ایمانی در بهبود روابط اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و از دیدگاه جامعهشناسان و نظریهپردازان علوم اجتماعی و همچنین متفکران و اندیشمندان الهی و اسلامی بهرهگیری شده اسـت. در ایـن میـان نقش علمای اسلامی از بروز ظهور بیشتری برخوردار میباشد، آنان معتقدند دین مبین اسلام و آموزههای دینی فـارغ از زمان و مکان، دارای کارکرد انسجامآور و انضباطآفرین و آرامشبخش مـیباشـد در نهایـت آیـاتی از قـرآن کـریم کـه مستقیم یا غیرمستقیم به بحث روابط اجتماعی می پردازد جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادنـد. از میـان آنهـا 19 آیـه شریفه انتخاب و به طور توصیفی و تحلیلی مورد بازبینی و مطالعه کامل قرار گرفته است