1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
«العالم بزمانه ... » در پرتو دانش فقه الحدیث
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
العالم بزمانه، عالم زمـان شـناس، زمـان شناسـی، فقـه الحـدیث،خانوادۀ حدیث، شأن صدور.
سال 1397
مجله حدیث و اندیشه
شناسه DOI
پژوهشگران جواد سلمان زاده ، سید علی اکبر ربیع نتاج

چکیده

حدیث "عالم بزمانه" سفارش امام صادق ع بـه زمانـه شناسـی و شـناخت زمانـه است و بر دستاورد بزرگ آن، سلامت بینشی و در نتیجه گرایشی و رفتاری تأکیـد میکند. دست گذاشتن حضرت بر مسئلۀ زمانه شناسی، این سؤال را درذهـن شکوفا میکند که مراد امام از زمانه چیست و زمانـه شناسـی چگونـه انسـان را از التقاط و انحراف بینشی و فکری امان میدهد؟. این نوشـتار بـا فرضـیۀ اولویـت، ضرورت و فوریت بصیرت به شرایط، الزامات و مقتضیات زمانـه بـر آن اسـت کـه حدیث مذکور را در دستگاه دانش فهم حدیث قرار داد تا با استفاده از راهکارهای فقه الحدیثی فرضیۀ مذکور را ثابت کند. برخی از راهکارهـای بکارگرفتـه شـده در این مقاله عبارتند از: شرح اجزای حدیث، تبیـین شـأن صـدور؛ تشـکیل خـانوادۀ حدیث. راهکارهای فقه الحدیثی مذکور نشان میدهند که شناخت زمانه به معنای شناخت شرایط و مقتضیات آن و زمینه سازی جهت برآورده کردن نیازهای زمانه از اولویتی فوریتی برخوردار است.