2024 : 7 : 23
Sam Mohammadi

Sam Mohammadi

Academic rank: Professor
ORCID:
Education: PhD.
ScopusId:
Faculty: Faculty of Law and Political Sciences
Address:
Phone: 09111119556

Research

Title
سیر تاریخی ابلاغ و دادرسی الکترونیکی در ایران
Type
JournalPaper
Keywords
دادرسی الکترونیک؛ ابلاغ الکترونیک؛ کامن لا و حقوق ایران
Year
2021
Journal تاریخ پزشکی
DOI
Researchers hamid abhari ، Sam Mohammadi ، elham adelifar

Abstract

با ورود فناوری در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، پیشرفت های مختلفی از جمله در حوزه های دادرسی و ابلاغ الکترونیک بوجود آمده است. در این میان ابلاغ الکترونیک به عنوان یکی از مؤلفه های دادرسی عادلانه باید مورد توجه قرار گیرد. ضرورت استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فرآیند دادرسی و ابلاغ، از مسائل غیر قابل انکار می باشد. این ضرورت با توجه به شرایط فعلی جامعه بیشتر احساس می شود و دستگاه قضایی از این شرایط به عنوان یک فرصت مناسب برای پیشبرد اهداف خود در زمینه دادرسی و ابلاغ الکترونیک استفاده نموده است.