1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
آئین دادرسی مدنی؛ دادرسی و وارسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
دادرسی، وارسی، آئین دادرسی مدنی
سال 1399
پژوهشگران سام محمدی

چکیده

آئین دادرسی مدنی، مجموعه ی اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به دعوا به کار می رود (ماده 1 ق.آ.د.م.). رسیدگی به دعوا از زمانی که در دادگاه طرح می شود تا زمانی که با شکایت از آراء به سرانجام می رسد، مراحلی را طی می کند که در همه این مراحل، رعایت قواعد و تشریفات آئین دادرسی مدنی الزامی است . منتها، هر مرحله، افزون بر پیروی از قواعد عمومی، تابع قواعد ویژه ای که مختص آن مرحله است نیز می باشد. بنا بر این، بررسی قواعد و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعوای بدون طواری دادرسی را می توان به دو قسمت دادرسی و شکایت از آراء تقسیم کرد؛ البته، در شکایت از آراء نیز ممکن است به دادرسی دست زد، منتها این دادرسی نسبت به دادرسی پیشین، دادرسی دوباره محسوب است. از این رو، بدان نام «وارسی» نهاده ایم تا علاوه بر نگرش به موضوع از دیدگاه مرجع رسیدگی ، نشانگر دادرسی دوباره نیز باشد. بنا بر این، مطالب این نوشته را در دو فصل دادرسی و وارسی آراء مورد بررسی قرارخواهیم داد..