1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیستم کنترلی معامله با شرکت منافع سهام داران نماینده
سال 1394
مجله مطالعات حقوق خصوصي
شناسه DOI
پژوهشگران سام محمدی ، علی باقری

چکیده

مدیرعامل به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب می شود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره می کند؛ در همین راستا موظف است منافع سهام داران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علی الاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی می گردد. قانون گذار به منظور ایجاد یک سیستم کنترلی پیرامون شرکت های سهامی و تعاونی احکام و ضوابطی را وضع و آثار آن را تا حدودی مشخص نموده است که در ادامۀ مقاله صورت های گوناگون چنین معامله ای و نیز مقایسۀ آن با لایحۀ جدید قانون تجارت خواهد آمد. ولی دربارۀ دیگر شرکت های تجارتی حکمی دیده نمی شود. در این خصوص با بررسی و نقد نظریات متعدد، بر مبنای ماهیت نمایندگیِ مدیرعامل، معاملۀ او با شرکت را تابع مقررات عقد وکالت دانسته ایم.