1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
چهارچوب حمایت از سهامداران خرد در حقوق کامن لا و حقوق ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حاکمیت شرکتی سهامدار خرد سهامداران کنترل کننده شاخص کسب وکار بین المللی
سال 1401
مجله جامعه شناسی سیاسی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران علی شهاب الدین ، سام محمدی

چکیده

سهامداران خرد بخشی از سهامداران شرکت های سهامی عام هستند که قدرت تأثیرگذاری آن ها به صورت انفرادی کم بوده و احتمال اجماع میان آن ها نیز بسیار پایین است. این مسئله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن منافع ایشان می شود. لزوم حمایت از سهامداران خرد نتنها امری مهم در جذب سرمایه های ایشان به بازار سرمایه است، بلکه میزان حمایت از سرمایه گذاران خرد یکی از شاخص های اصلی در شاخص کسب وکار بین المللی نیز هست. لذا، این پژوهش با روش مقایسه ای و با مطالعه کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال بوده است که راهکارهای حقوقی حمایت از سهامداران خرد در تعارض منافع ایشان با سهامداران کنترل کننده و مدیران چیست، بپردازد. فرضیه این مقاله بر این اساس استوار بوده است که حمایت از سهامداران خرد امری مهم در تضمین منافع مشروع ایشان در سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده و این نوع حمایت در حقوق ایران چندان موردتوجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در حقوق کامن لا و شاخص کسب وکار بین المللی، معیارهای مشخص و عینی برای حمایت از ایشان در نظر گرفته شده است. این راهکارها در قالب تئوری حاکمیت شرکتی و مسئولیت مدیران و سهامداران کنترل کننده اعمال می شود