1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
فرود ستاره در خانه علی ع میان باورپذیری و ناباوری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
روایتهـــای ســـاختگی، فروافتـــادن ســـتاره، امامـــت امـــام علـــی؟ع؟، ســـورۀ نجـــم.
سال 1395
مجله امامت پژوهي
شناسه DOI
پژوهشگران علی تمسکی بیدگلی ، سید محسن موسوی

چکیده

در شـماری از روایتهـا گـزارش شـده اسـت پدیـدهای آسـمانی، کـه در ایـن روایتهـا بـا واژگان »کوکـب« و »نجـم« از آن یـاد و بـه »سـتاره« زبانـزد شـده اسـت، در خانـۀ علـی؟ع؟ فروافتاده اسـت. در این روایتها آمده اسـت که پیامبر گرامی اسلام؟لص؟ فرمودهاند، هـر کـه ایـن سـتاره در خانـهاش فروافتـد، جانشـین ایشـان خواهـد بـود. برخـی بـا آوردن پـارهای از ایرادهـا، ایـن روایتهـا را برسـاخته خواندهانـد. ایـن جسـتار کـه بـه روش توصیفی _ تحلیلی _ انتقادی سـامان یافته اسـت، ایرادهای گفتهشـده را پاسـخ داده و روشـن کرده اسـت که بر خالف آنچه برخی دانشـوران گفتهاند، نمیتوان این روایتها را بـر پایـۀ ایـن ایرادهـا سـاختگی خوانـد؛ افزون بر اینکه پدیدۀ آسـمانی یادشـده را بر پایۀ دانـشواژگان امروزیـن بایـد شهابسـنگ نامیـد، نـه سـتاره.