1403/05/02
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه ها در خصوص معنای تفویض دین به پیامبر (ص) و ائمه (ع)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تفویض/ غلو/ تبیین دین، تفویض دین، ولایت تشریعی
سال 1393
مجله الهيات قرآني
شناسه DOI
پژوهشگران سید محسن موسوی ، زینب زرگر کاظمی

چکیده

چکیده اصول اعتقادی، زیربنای همه معارف اسلامی به شمار می آید. تفویض دین به پیامبر)ص( و اهل بیت ) ع (که گااه از آن با ا عنوان ولایت تشریعی یاد میشود از جمله اعتقادات شیعه به شمار میآید که آیات قرآن و روایات بر آن دلالت دارناد. محادنین در مورد آن به بیان نظرات خود پرداخته و مفسرین قرآن در ضمن تفسیر آیاات باه آن اشااره کارده اناد. آن چاه در خصاوص تفویض دین اهمیت دارد، برداشتهای متفاوت و معانی مختلف حاصل از آن است که این خاود منرار باه اخاتلاف آراه شاده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، ضمن بیان معانی متفاوت تفویض دین؛ باه بررسای ادلاه مطرح ساخته است. » تبیین « قرآنی، روایی و عقلی هریک از آنها پرداخته و سپس معنای دیگری از تفویض دین را با عنوان