18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی آب/روغن توسط غشاء تثبیت شده با کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جداسازی، آب/روغن، غشا، کیتوسان، آبدوستی
پژوهشگران فاطمه حسینی ولوکلایی (نفر اول) ، فاطمه علمی (نفر دوم) ، مجتبی شکراله زاده طالشی (نفر سوم) ، حسن تقوی جلودار (نفر چهارم)

چکیده

جداسازی آب/روغن به دلیل حجم زیادی از پسماندهای روغنی صنعتی و حوادث زیانبار نشت آلاینده روغنی در محیط آبی، تهدیدی جدی برای انسان است. حذف پسماندهای روغنی از محیط آبی که میتواند منبعی برای استفاده آب آشامیدنی باشد، به چالشی زیستمحیطی در سطح جهان تبدیل شدهاست. در این تحقیق به منظور جداسازی امولسیونی از آب و روغن، غشای فوق آبدوست تهیه شد. از اینرو فیلمی از کیتوسان بر سطح توری استیل به روش غوطهوری نشانده شد. .برای استخراج کیتوسان از پوست میگو استفاده شد. کیتوسان استخراج شده توسط روشهای طیفبینی FT-IR ، XRD و FESEM شناسایی شد. ماهیت فوق آبدوستی غشای تثبیت شده توسط آزمون زاویه تماس (CA) با زاویه تماس برابر با ° 12 / 33 تأیید شد.