07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي روند رشد ميكرو جلبك كلرلا با غني سازي آب درياي خزر درمحيط كشت عمومي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
میکرو جلبک کلرلا، محیط کشت عمومی، غنی سازی، دریای خزر
مجله پژوهشهای گیاهی
شناسه DOI
پژوهشگران سیدسعید رضایی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، علی گنجیان خناری (نفر سوم)

چکیده

هدف از این تحقیق بهینه سازی تولید میکروجلبک کلرلا و بررسی روند رشد آن با غنی سازی آب دریای خزر توسط محیط کشت معمولی TMRL(AG) بود. در این بررسی میکروجلبک سبز کلرلا در آزمایشگاه با شرایط یکسان دما (2±25 ) درجه سانتی گراد، لوکس 3500 و پریود نوری 12-12 ، هوادهی با پمپ هواده مرکزی جهت تلاطم محیط کشت مورد ارزیابی قرارگرفته. مقایسه رشد آن، طی 10 روز و هر دو روز یکبار شمارش در مجموع 5 بار شمارش با میکروسکوپ نوری و لام نئوبار انجام شد. رشد سلولی میکرو جلبک کلرلا در تیمارها و روزهای متفاوت اختلاف معنی دار وجود داشته، ولی در تیمار 5 در روز دوم و چهارم اختلاف آماری وجود نداشت و رشد سلولی از روز ششم شروع و روند تصاعدی و تا روز آخر ادامه داشته است. بیشترین رشد سلولی میکروجلبک کلرلا ( 106× 830 تعداد در میلی لیتر ) در تیمار 3 ( 50 درصد آب دریا 50 درصد محیط کشت ) و کمترین رشد سلولی (106× 543 تعداد در میلی لیتر) در تیمار یک (100 درصد آب دریا) بوده ، همچنین بیشترین میزان ضریب رشد ویژه در تیمارهای 2 و 3 (0.30) و کمترین میزان ضریب رشد ویژه در تیمار یک و پنج(0.26) به ثبت رسید. در روز دهم کمترین فراوانی را تیمار های پنجم و اول بود، بطوریکه تیمار پنج با افزایش رشد نسبت به روزهای گذشته رشد قابل توجه ای داشته، اما تیمار یک کاهش فراوانی را نسبت به روزهای قبل نشان داد.