18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير رژيم دمايي مختلف بر رفتار جهت گيري وصدف گزيني خرچنگ منزوي Heller,1865) Diogenus avarus ) در محيط آزمايشگاهي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خرچنگ منزوی؛ Diogenus avarus؛ دما؛ رفتار جهتگیری؛ صدف گزینی
مجله آبزیان دریای خزر
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا عسگری (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، نرگس امرالهی بیوکی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رفتار جهت گیری و صدف گزینی خرچنگ منزوی Diogenes avarus تحت تاثیر رژیم دمایی مختلف بود. نمونه ها در دو مرحله بررسی شدند، یکی جهت گیری و صدف گزینی زمانی که هدف(صدف) محیط وجود نداشت (آزمایش کنترل) و دیگری جهت گیری و صدف گزینی خرچنگ منزوی به سوی هدف (صدف) در زاویه ثابت تحت تاثیر رژیم دمایی مختلف 20، 25 و 30 درجه سانتیگراد بود. بدین منظور، سه تیمار (با سه تکرار) که هر تیمار با30 عدد خرچنگ منزویD. avarus در مرکز استوانه PVC قرار گرفتند انجام شد. بعد از آداپتاسیون، لوله PVC به آرامی برداشته و رفتار جهت-گیری و صدف گزینی خرچنگ ها در طی 60 ثانیه مشاهده و ثبت شد. همه داده ها به وسیله نرم افزار آماری Oriana و Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دما بر رفتار جهت گیری و صدف گزینی خرچنگ منزویD.avarus موثر بوده، بدین صورت که نمونه ها در گروه کنترل دارای جهت گیری یکنواخت بودند (0/05>p)، در صورتیکه جهت گیری در رژیم دمای مختلف (C˚20، C˚25 و C˚ 30) غیر یکنواخت معنا داری بود (0/05>P)