18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی ویژگی های زیستی شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در سواحل جنوبی دریای خزر (بابلسر)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شگ ماهی، شاخص نسبی لوله گوارش، فاکتور وضعیت، Alosa braschnikowi ، دریای خزر، بابلسر
پژوهشگران زهرا فلاح نژاد آستانی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه قسمتی از ویژگی های زیست شناختی شگ ماهی Alosa braschnikowi از قبیل؛ وزن، طول کل و چنگالی، شاخص غده جنسی ) GSI (، شاخص نسبی لوله گوارش) RLG (، فاکتور وضعیت ) K ( در سواحل جنوبی دریای خزر )بابلسر( مورد بررسی واقع شده است...