1403/04/01
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی ویژگی های زیستی شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در سواحل جنوبی دریای خزر (بابلسر)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شگ ماهی، شاخص نسبی لوله گوارش، فاکتور وضعیت، Alosa braschnikowi ، دریای خزر، بابلسر
سال 1394
پژوهشگران زهرا فلاح نژاد آستانی ، حسن تقوی جلودار ، حسن فضلی

چکیده

در این مطالعه قسمتی از ویژگی های زیست شناختی شگ ماهی Alosa braschnikowi از قبیل؛ وزن، طول کل و چنگالی، شاخص غده جنسی ) GSI (، شاخص نسبی لوله گوارش) RLG (، فاکتور وضعیت ) K ( در سواحل جنوبی دریای خزر )بابلسر( مورد بررسی واقع شده است...