18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه شاخص های بیو سیستماتیک شگ ماهیان دریای خزر جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر ساری تا بابلسر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
saposchnikowii .A ، caspia .A ، kessleri .A braschnikowi
پژوهشگران علی عباسی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

این مطالعه برای شناسایی گونه های شگ ماهی در حوضه جنوبی دریای - خزر واقع در محدوده بین دو شهر ساری و بابلسر در سال 1393-94 همزمان با شروع فصل صید ماهیان استخوانی 20 مهرماه تا 20 فروردین ماه سال بعد صورت پذیرفت. در مجموع 149 قطعه از شگ ماهیان بررسی شدند. نتایج نشان داد که ماهیان شناسایی شده شام ل چهار گونه شگ ماهی براشنی کووی Alosa Borodin, braschnikowi 1904 شگ ماهی دریای خزر 1938 A caspia Eichwald شگ ماهی چشم در شت 1887(Grimm, saposchnikowii و شگ ماهی مهاجر 1887 (Grimm, kessleri می با شند. جهت شناسایی گونه ها از دو شاخص صفات ریختی و شمارشی ا ستفاده شد. از مهمترین شاخصهای شمارشی مورد بررسی خارهای آب ششی بودند، بطوری که در چهار گونه نام برده بترتیب 21تا42 عدد و بطور میانگین 31/96±6/20 عدد 60تا76 عدد و بطور میانگین 71/42± 3/31 عدد 27 تا 43 عدد و بطور میانگین 33/21 ±3/81 عدد و 44 تا 72 عدد و بطور میانگین 57/03 ±7/22 عدد خار آبششی بودند که در بین چهار گونه شناسایی شده از لحاظ آماری تفاوت معنی داری مشاهده شد p<0.001 F457t48 از مهمترین شاخصهای ریختی بد ست آمده، فا صله بین دو چشم بود که برای چهار گونه نام برده بترتیب 1/3 تا2/8 و بطور میانگین 1/92±0/47 درصد 1/2 تا1/9 و بطور میانگین 1/51±0/21 درصد 1/2تا2/3 و بطور میانگین 1/66±0/24 درصد و 1/1تا2/6 بطور میانگین 1/75±0/30 درصد بودند که در بین چهار گونه شناسایی شده از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت P<0،001 ،F 9،02