18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه رشد میکروجلبک کلرلا در محیط کشت TMRL با استفاده از غنی سازی آب دریایی خزر جهت کاهش هزینه تولید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکرو جلبک کلرلا، محیط کشت، تولید انبوه، غنی سازی، دریای خزر
پژوهشگران سیدسعید رضایی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، علی گنجیان خناری (نفر سوم)

چکیده

هدف از این تحقیق بهینه سازی تولید میکروجلبک کلرلا و بررسی روند رشد آن با غنی سازی آب دریای خزر ت سط محیط کشت معمولی TMRL (AG) بوده است. در این بررسی میکروجلبک سبز کلرلا در آزمایشگاه با شرایط یکسان دما 25±2 درجه سانتی گراد، لوکس 3500 و پریود نوری 12-12 هوادهی با پمپ هواده مرکزی جهت تلاطم محیط کشت مورد ارزیابی قرارگرفت. مقایسه رشد آن، طی 10 روز و هر دو روز یکبار شمارش در مجمو ع 5 بار شمارش با میکرو سکوپ نوری و لام نئوبار انجام شد. ر شد سلولی تیمارهای مختلف در روزهای متفاوت اختلاف معنی دار وجود داشته است، ولی در تیمار 5 در روز دوم و چهارم اختلاف آماری وجود نداشت و رشد سلولی از روز ششم و روند تصاعدی رشد تا روز آخر ادامه داشته است. بیشترین رشد سلولی میکرو جلبک کلرلا 830*10 تعداد در میلی لیتر در تیمار 3 50 درصد آب دریا 50 درصد محیط کشت و کمترین رشد سلولی 543*10 تعداد در میلی لیتردر تیمار یک 100 درصد آب دریا بوده و همچنین بیشترین میزان ضریب رشد ویژه در تیمارهای 2 و3 (0/30) و کمترین میزان ضریب ر شد ویژه در تیمار یک و پنج 0/26 به ثبت ر سید. همچنیین در روز دهم کمترین فراوانی را تیمار های پنجم و اول بود، بطوریکه تیمار پنج با افزایش رشد نسبت به روزهای گذشته رشد قابل توجه ای داشته، اما تیمار یک کاهش فراوانی را ن سبت به روزهای قبل ن شان داد. تیمار دوم و سوم بی شترین فراوانی را به خود اخت صاص دادند. برای پایین آوردن هزینه تولید میکرو جلبک کلرلا با تیمار 3 رشد سلولی خوبی داشته و حداقل50درصد هزینه تولید نسبت به محیط کشت تجاری پایین تر می باشد