1403/03/31
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه هم اوری و ساختار جمعیتی کاماروسPontogammarus maeoticus(Gurianova,1951) در سواحل جنوبی دریای خزر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هم آوری، Pontogammarus maeoticus، سواحل، دریای خزر
سال 1396
مجله مجله علمی شیلات ایران
شناسه DOI
پژوهشگران حسن تقوی جلودار ، مصطفی عسگری ، حسن فضلی ، ناصر جعفری

چکیده

به منظور بررسی هم اوری و ترکیب جمعیتی گاماروس Pontogammarus maeoticus (Gurianova,1951) در نوار سواحلی دریای خزر، نمونه برداری بصورت دو ماه یکبار در ده ایستگاه (بین بابلسرو فریدون کنار) به مدت 11ماه از مرداد 1392 لغایت اردیبهشت 1393 بصورت تصادفی انجام گرفت. از 1906 عدد گاماروس بررسی شده، دارای ترکیب جمعیتی نر(673)، ماده(873) و نابالغ(360) بود. بر اساس آزمون کراسکال-والیس بین میانگین تعداد گاماروس ها در ایستگاه ها و ماه های مختلف (p<0.05) اختلاف معنی داری وجود دارد. میانگین طول در نمونه های نابالغ و جنسهای نر و ماده بترتیب 1/4، 5/8 و 3/8 میلی متر و وزن بترتیب 0068/0، 0303/0 و 0282/0 گرم محاسبه شد. نرها دارای طول و وزن بیشتری از ماده هستند و بین میانگین های طول و وزن دو جنس نر و ماده از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد (بترتیب طول: p<0.041 و وزن: p<0.005). بین طول و وزن گاماروس کل نمونه ها رابطه نمائی بسیار قوی وجود دارد (R2=0.80) . مقدار شیب خط b= 2.1205 مدل برآورد شد. حداقل میانگین هم آوری 59/0±0/6 عدد و حداکثر هم آوری 71/0±4/16عدد می باشد. بر اساس آزمون کراسکال-والیس بین میانگین هم آوری در ماه های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (p<0.001). نتایج نشان می دهد که در مجموع نسبت نر: ماده 77/0: 1 بوده و ماده ها کاملا غالب هستند (p<0.001). همچنین مقایسه فراوانی جنسی نر و ماده در ماه های مختلف نیز نشان می دهد که در ماه های اردیبهشت، مرداد و اسفند ماده ها از نظر آماری غالب هستند (p<0.05).