1402/12/06
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیر غلظت های مختلف آلاینده بوتاکلر بر روی بافت عضله جنس نر و ماده ماهی حوض (Carassius auratus)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آسیب های بافتی؛ ماهی حوض؛ بوتاکلر؛ عضله
سال 1393
مجله فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه نظرحقیقی ، محمود زارعی امامزاده هاشمی ، حسن تقوی جلودار

چکیده

بررسی تغییرات بافت شناختی به منظور تخمین تاثیرپذیری موجودات زنده از آلاینده های شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارزیابی کلی تغییرات هیستوپاتولوژیکی عضله ماهی حوض در مواجهه با آلاینده آلی بوتاکلر است. بدین منظور، 32 قطعه ماهی حوض بالغ، از یک مرکز تکثیر و پرورش ماهی تهیه شد. ماهیان 15 روز در 4 آکواریوم در معرض سه غلظت زیرکشنده آلاینده بوتاکلر %60 به میزان 1/0، 14/0 و 28/0 میلی لیتر بر لیتر و یک آکواریوم شاهد قرار داده شدند. سپس از هر تیمار 6 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد، بافت عضله از بخش زیرین باله پشتی آنها جدا شد. بافت تثبیت شده در محلول بوئن پس از طی مراحل معمول بافت شناسی، برش های 6 میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد. مشاهده بافت با میکروسکوپ نوری، تغییرات پاتولوژیکی شاخص از قبیل تغییر در خطوط ماهیچه، تغییرات هسته ای، تورم ابری، دژنرسانس هیالین، دژنرسانس دانه ای و نکروز در بافت عضلانی ماهیانی که در معرض غلظت های مختلف علف کش بوتاکلر قرار داشتند، را نشان داد. همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت بوتاکلر در تیمارهای مختلف، وسعت و شدت ضایعات افزایش یافت و بیش ترین شدت تخریب، در غلظت 28/0 میلی لیتر بر لیتر مشاهده شد.