07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان مطالعه تاثير غلظت هاي مختلف آلاينده بوتاكلر بر روي بافت عضله جنس نر و ماده ماهي حوض (Carassius auratus)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آسیب های بافتی؛ ماهی حوض؛ بوتاکلر؛ عضله
مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران محمود زارعی امامزاده هاشمی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، فاطمه نظرحقیقی (نفر سوم)

چکیده

بررسی تغییرات بافت شناختی به منظور تخمین تاثیرپذیری موجودات زنده از آلاینده های شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارزیابی کلی تغییرات هیستوپاتولوژیکی عضله ماهی حوض در مواجهه با آلاینده آلی بوتاکلر است. بدین منظور، 32 قطعه ماهی حوض بالغ، از یک مرکز تکثیر و پرورش ماهی تهیه شد. ماهیان 15 روز در 4 آکواریوم در معرض سه غلظت زیرکشنده آلاینده بوتاکلر %60 به میزان 1/0، 14/0 و 28/0 میلی لیتر بر لیتر و یک آکواریوم شاهد قرار داده شدند. سپس از هر تیمار 6 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد، بافت عضله از بخش زیرین باله پشتی آنها جدا شد. بافت تثبیت شده در محلول بوئن پس از طی مراحل معمول بافت شناسی، برش های 6 میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد. مشاهده بافت با میکروسکوپ نوری، تغییرات پاتولوژیکی شاخص از قبیل تغییر در خطوط ماهیچه، تغییرات هسته ای، تورم ابری، دژنرسانس هیالین، دژنرسانس دانه ای و نکروز در بافت عضلانی ماهیانی که در معرض غلظت های مختلف علف کش بوتاکلر قرار داشتند، را نشان داد. همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت بوتاکلر در تیمارهای مختلف، وسعت و شدت ضایعات افزایش یافت و بیش ترین شدت تخریب، در غلظت 28/0 میلی لیتر بر لیتر مشاهده شد.