07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه رشد میکروجلبک کلرا با استفاده از آب دریای خزر در محیط کشت تجاری
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
میکرو جلبک کلرلا، محیط کتت، تولید انبوه، ن سازی، دریای خزر
پژوهشگران سیدسعید رضایی (دانشجو) ، حسن تقوی جلودار (استاد راهنما) ، علی گنجیان خناری (استاد مشاور)

چکیده

کلرلا ازجمله میکروجلبک هاست که با استفاده از دی اکسید کربن و نور قادر به سنتز ویتامین ها و سایر مواد مغذ ی گیذاه با کیفیت بالا م باشد. هدف از این تحقیق بهینهسازی تولید میکروجلبک کلرلا و بررس رونذد رشذد ب بذا نذ سذازی دریای خزر توسط محذیط کتذت مومذول TMRL(AG) ( Tungkang Marine Research Laboratory ( در سذا 3131 بود. در این بررس میکروجلبک سبز کلرلا در زمایتگاه با شرایط یکساب دما ) C° 22±2 (، شذد نذور 1233 لذوک و دوره نوری 32 32 ، هواده با پمپ هواده مرکزی جهت تلاطم محیط کتت مورد ارزیاب قرارگرفت، برای این امر و مقایسذه - رشد ب، ط 33 روز و هر دو روز یکبار، شمارش نمونه ها در محیط های مختلف صور گرفت. در مجموع 2 بذار شذمارش بذا میکروسکوپ نوری و لام نئوبار در ده روز از تیمار و تکرارها انجام شد. نتایج نتاب داد کذه رشذد سذلول تیمارهذای مختلذف در روزهای متفاو اختلاف مون دار وجود داشته است ) p<3032 (، ول در تیمار 2 در روز دوم و چهذارم اخذتلاف مذاری وجذود نداشت ) p>3032 (، و رشد سلول از روز شتم با روند تصاعدی تا روز خر ادامه داشته است. در ایذن بررسذ بیتذترین رشذد 013 توداد در میل لیتر ( در تیمار سوم) 23 درصد دریا 23 درصد محیط کتذت ( بذه × سلول میکرو جلبک کلرلا ) 336 241 توداد در میلذ لیتذر( در تیمذار او ) 333 درصذد دریذا( بذوده و همننذین × ثبت رسید و کمترین رشد سلول ) 336 بیتترین میزاب ضریب رشذد ویذ ه در تیمارهذای دوم و سذوم ) 3013 ( و کمتذرین میذزاب ضذریب رشذد ویذ ه در تیمذار او و پنجم) 3026 ( به ثبت رسید. بولاوه بررس ها نتذاب داد کذه روز دهذم کمتذرین فراوانذ را تیمذار هذای پذنجم و او داشذتند، بطوریکه تیمار پنجم با افزایش رشد نسبت به روزهای گ شته رشد قابل توجه ای داشته است اما تیمذار او کذاهش فراوانذ را نسبت به روزهای قبل نتاب داد. تیمار دوم و سوم بیتترین فراوان را به خود اختصاص دادند. برای پایین وردب هزینه تولیذد میکرو جلبک کلرلا با تیمار سوم رشد سلول خوب داشته و حداقل 23 درصد هزینه تولید نسبت به محیط کتت تجاری پایین تر م باشد و برای تولید انبوه و بصور تولید صنوت در مورد استفاده از دریای خزر به عنذواب یذک منبذر ارزاب قیمذت جهت کتت میکروجلبک کلرلا نیاز به تحقیقا بیتتری در زمینه انواع روش های کتت م باشد.