18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان Comparative some metal in female and male of mosquitofish populations (Gambusia affinis)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Heavy metal; Gambusia affinis; Length; Weight; Babol-Rood.
مجله International Journal of Current Research
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حسن تقوی جلودار (نفر اول) ، اباصلت حسین زاده کلاگر (نفر دوم)

چکیده

A total of 217 fish samples (83 male, 124 female) from Gambusia affinis, a common fish of the ponds, were analyzed for the concentrations of heavy metals. Fork length, weight, and sex were recorded for each fish. Weight from male and fame fish was found in the range of 68–6625mg and 73-6634mg respectively. Further, fork length from male and fame fish was found in the range of 15-92mm and 16-78 mm. Average concentration of chromium (Cr), nickel(Ni), cadmium(Cd) and lead(Pb) were found 0.885, 0.846, 0.1.301 and 0.1.671 μg per weight in case of male fish and in females it were 0.865, 0.859, 1.347 and 1.690 μg per weight, respectively. As resulted in the percent work concentrations of all the analyzed elements were found higher in female fish samples.