18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات شوري و دما بر گلومرول هاي كليه ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شوری؛ دما؛ گلومرول؛ Cyprinus carpio
مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران ساناز آورجه (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، بهروز حیدری (نفر سوم)

چکیده

فاکتور های زیست محیطی از جمله شوری و دما می توانند بر فیزیولوژی و کارایی رشد در ماهی ها موثر باشند، از این رو ممکن است بسیاری از اندام های داخلی آن ها از جمله کلیه، دامنه وسیعی از تغییرات مورفولوژیکی و عملکردی را نشان دهند. در مطالعه حاضر، تغییرات بافتی قسمت های مختلف کلیه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی و طولی به ترتیب 58/0±28/38 گرم و 10/0±04/14 سانتی متر مورد بررسی قرار گرفته است. بچه ماهیان به مدت 21 روز در گروه های دمایی 20، 25 و 30 درجه سانتی گراد در سه سطح شوری 0، 5 و ppt10 نگهداری شدند. نمونه برداری در روز های 7 و 21 انجام شد، نمونه ها پس از زیست سنجی به آزمایشگاه منتقل شدند و بافت مورد نظر جدا و در محلول بوئن به مدت 4824 ساعت فیکس شد. برای مطالعه بافت کلیه از رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد مساحت گلومرول با افزایش دما در هر دو نمونهبرداری به طور معنی داری کم شد و بیش ترین مساحت گلومرول در دمای 20 درجه سانتی گراد مشاهده شد (05/0P) کم تر از اثر دما (05/0P