18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي غلظت فلزات سنگين (آهن، روي، مس و كادميم) در بافت هاي مختلف ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus) در نواحي جنوبي درياي خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین؛ آهن؛ روی؛ مس؛ کادمیم؛ ماهی کلمه؛ جذب اتمی شعله ای
مجله پژوهش های آبخیزداری
شناسه DOI 10.22092/vj.2015.101265
پژوهشگران علیرضا جاوید گلشن آبادی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، محمد امجدی (نفر سوم) ، حسن فضلی (نفر چهارم)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین آهن، روی، مس و کادمیم در بافت های عضله، پوست، گناد و آبشش ماهی کلمه در نواحی جنوبی دریای خزر و در دو ایستگاه ساری و بندرترکمن انجام شد. بدین منظور نمونه برداری به صورت فصلی (پاییز و زمستان 1392) صورت گرفت. پس از آماده سازی و جداسازی بافت ها، غلظت عناصر، در بافت های جدا شده از 37 نمونه ماهی کلمه (20 نمونه در فصل پاییز و 17 نمونه در فصل زمستان) پس از هضم تر، با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین بافت های مورد مطالعه، میانگین غلظت عناصر آهن و روی در آبشش حداکثر و در عضله حداقل است اما میانگین غلظت مس در گناد حداکثر و در عضله حداقل و کادمیم هم در عضله حداکثر و در گناد حداقل است. در کل بالاترین میانگین غلظت در بین تمامی بافت ها در مورد عنصر آهن (93/319 میکروگرم بر گرم وزن خشک) مشاهده شد و غلظت آهن به ترتیب بیش تر از روی، مس و کادمیم بود. بین میزان تجمع فلزات آهن، روی، مس و کادمیم در بافت های عضله، پوست، گناد و آبشش اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0 > p). آهن در عضله و پوست اختلاف معنی داری داشت (05/0 > p)، اما اختلاف آن در پوست و گناد معنی دار نبود (05/0 < p). کادمیم نیز در عضله و پوست اختلاف معنی داری نداشت، اما اختلافش در عضله و گناد معنی دار بود. مقادیر به دست آمده با مقادیر استاندارد این عناصر، ارائه شده از سوی سازمان های بهداشت جهانی، خواربار و کشاورزی ملل متحد و وزارت کشاورزی، ماهیگیری و غذای انگلستان مقایسه شد که در مورد عنصر روی، میانگین غلظت آن در بافت آبشش از استانداردها بالاتر بود. در مورد کادمیم نیز میانگین غلظت آن در بافت های عضله، پوست و آبشش از استانداردها بالاتر به دست آمد. با توجه به سمی بودن کادمیم و بالا بودن میزان آن در بافت عضله ماهیان، توصیه می شود از آن ها استفاده نگردد.