18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي رژيم غذايي شيشه ماهي (Atherina boyeri caspia Risso, 1810) در سواحل جنوب شرقي درياي خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شیشه ماهی، ساحل جنوب شرقی دریای خزر، رژیم غذایی، شدت تغذیه
مجله مجله علمی شیلات ایران
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران ابوالقاسم امری صاحبی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

شیشه ماهی یکی از ماهیان با ارزش اکولوژیکی بالاست، که به مصرف تغذیه ماهیانی همچون تاسماهیان در دریای خزر می رسد. در این تحقیق 191 نمونه ماهی از سواحل جنوب شرقی دریای خزر از آذر ماه 1991 تا شهریور ماه 1999 و بطور فصلی صید و بررسی شد ند. در مطالعه حاضر تعیین اقلام غذایی و شاخص های طول نسبی لوله گوارش ) RLG (، شاخص تهی بودن لوله گوارشی ( VI ( و شدت تغذیه ) IF ±1/ ( مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان بررسی شده دارای میانگین طول چنگالی )± انحراف معیار( 99 1 سال بودند. این ماهیان ±9/ 9 گرم و میانگین سن )± انحراف معیار( 11 /49±1/ 7/7 سانتیمتر، میانگین وزن )± انحراف معیار( 99 9 جزء ماهیان گوشتخوار محسوب می شوند. میانگین شاخص تهی /94±9/ با میانگین طول نسبی لوله گوارش)± انحراف معیار( 97 بودن لوله گوارشی 94 درصد محاسبه گردید که نشان دهنده نسبتاً پرخوری این ماهیان می باشد. میانگین شدت تغذیه)± انحراف 494 است که حد متوسط برای این ماهی در این منطقه می باشد. براساس اولویت غذایی تعیین شده نیز ±111/ معیار( آنها 11 گاماروس )بنتوز( و دافنی )زئوپلانکتون( بالاترین فراوانی حضور غذا را در بین سایر طعمه های خورده شده داشتند. نتایج این تحقیق فعالیت شکاری فرصت طلبانه این ماهی برای کسب غذا را نشان می دهد.