18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان الگوي توزيع و پراكنش كشتي چسب مهاجم درياي خزر Amphibalanus improvisus، در سواحل سنگي حوضه جنوبي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دریای خزر، گونه های مهاجم، بارناکل، Amphibalanus improvisus
مجله بوم شناسی آبزیان
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حر ترابی جفرودی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، محمدرضا رحیمی بشر (نفر سوم)

چکیده

مهمترین جوامع ماکروبنتوزی سواحل صخره ای کشتی چسب ها هستند که در حوضه جنوبی دریای خزر Amphibalanus improvisus یک گونه مهاجم غالب این گروه می باشد. هدف این تحقیق تعیین تعداد، زی توده، درصد پوشش و بررسی عوامل موثر برتوزیع و پراکنش این گونه در مناطق مختلف سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر بوده است. 10ایستگاه نمونه برداری در سواحل سنگی طبیعی و مصنوعی ازآستارا تا بابلسر انتخاب و در طول یک سال و هر 2 ماه یکبار از شهریور 92 تاتیر 93 توسط کوادرات 15×15 به صورت تصادفی مورد نمونه برداری قرار گرفتند. میانگین تعداد افراد این گونه در سواحل 165/271 ± 75/404، درصد پوشش657/19±83/36، وزن 825/11± 81/17(gr) در واحد سطح تعیین شده است . اگرچه نتایج پراکنش نسبتاً یکنواختی را در ایستگاه های ده گانه نشان می دهند، اما در گروه بندی آزمون One-way ANOSIM مشخص شد که بیشترین تشابه زیستگاهی مربوط به ایستگاه های 3، 4، 5، 6، 9 بوده و نتایج آزمون One-way ANOVA در ماه های مختلف نشان داد که تغییرات زمانی در فراوانی A.improvisus تاثیر گذار نیست. همچنین مشخص شد شوری سواحل حوضه جنوبی در رشد کشتی چسب بی تاثیر و فاکتور دما عاملی مهم و مثبت در فراوانی آن بوده است.