18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تغييرات زماني- مكاني درصد پوشش ماكروجلبك ها در سواحل سنگي حوضه جنوبي درياي خزر (آستارا تا بابلسر)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دریای خزر، سواحل سنگی، ماکروجلبک ها
مجله مجله علمی شیلات ایران
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حر ترابی جفرودی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، محمدرضا رحیمی بشر (نفر سوم) ، مجید راستا (نفر چهارم)

چکیده

مهمترین تولیدکنندگان اولیه سواحل صخره ای ماکروجلبک ها هستند. تحقیق حاضر به بررسی تغییرات زمان- مکانی، تعیین درصد پوشش و تاثیر عوامل غیرزیستی بر ماکروجلبک ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر پرداخته است. 10 ایستگاه نمونه برداری درسواحل سنگی طبیعی و مصنوعی از آستارا تا بابلسر انتخاب و درطول یکسال هر 2 ماه یکبار از شهریور 92 تا تیر 93 توسط کوادراتcm 50×cm 50 به صورت تصادفی مورد نمونه برداری قرار گرفتند. ماکروجلبک های اپی بنتیک شامل دو جنس Cladophoraو Entromorphaازگروه جلبک های سبز و یک جنس به نام Laurencia از جلبک های قرمز می باشند. میانگین (± انحراف معیار) دمای آب 91/4±48/16 درجه سانتی گراد، شوری23/3±83/9 قسمت در هزار، pH 19/0±27/8، اکسیژن محلول 18/10±89/9 میلی گرم بر لیتر و قابلیت رسانای آب 33/0±52/16 درثانیه انداز گیری شد. طبق نتایج حاصله بیشترین پوشش جلبکی مربوط به ماه شهریور (50/70 درصد) وکمترین مربوط به دیماه (50/21 درصد) می باشد و نتایج آزمون One-way ANOVA نشان داد که میانگین پوشش جلبکی در ماههای مختلف سال دارای اختلاف معنی داری است (05/0p<). آزمون تشابه زیستگاهی One-way ANOSIM نشان داد، درصد پوشش ایستگاه ها یکنواخت و مشابه هم است. بررسی فاکتورهای محیطی مشخص کرد، دما رابطه اثرگذاری با درصد پوشش ماکروجلبک ها در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر دارد.