07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي بعضي از شاخص هاي زيستي چهار گونه جنس Alosa در سواحل درياي خزر (محدوده سواحل خزرآباد ساري تا بابلسر)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دریای خزر؛ شاخص های رشد؛ Alosa braschnikowi؛ Alosa kessleri؛ Alosa caspia؛ Alosa saposchnikowii
مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حسن تقوی جلودار (نفر اول) ، علی عباسی (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه بعضی از ویژگیهای زیستی شامل طول کل، وزن بدن، سن و جنسیت چهار از جنس Alosa (Alosa braschnikowi، A. kessleri، A. saposchnikowii و A. caspia) در سواحل استان مازندران در دریای خزر می باشد. براساس نتایج بدست آمده بیشترین میانگین(± انحراف معیار) طول کل و وزن بدن مربوط به گونه A.braschnikowi بترتیب 32/4±65/27 سانتیمتر و 25/172±05/262 گرم بوده است. همبستگی معنی داری بین طول کل و وزن بدن ماهی در هر چهار گونه مشاهده شد(0.001>P). نسبت جنسی نر:ماده چهار گونه بترتیب 35/1:1، 28/1:1، 40:1/1 و 38/1:2 بوده و فقط نسبت جنسی گونه A.saposchnikowii نسبت به 1:1 اختلاف معنی داری داشته است. شاخص گنادوسوماتیک (GSI) در بین چهار گونه شگ ماهی دریای خزر از تفاوت معنی داری برخوردار است(P