18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي شاخص هاي رشد و تغذيه گل آذين ماهي (Atherina boyeri caspia Eichwald, 1838 ) در سواحل جنوب شرقي درياي خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گل آذین ماهی، سواحل جنوب شرقی دریای خزر، سن، جنسیت، پارامترهای رشد و تغذیه
مجله پژوهش های جانوری
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حسن تقوی جلودار (نفر اول) ، ابوالقاسم امری صاحبی (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه بررسی برخی از شاخصهای بیولوژیکی ماهی گل آذین خزری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر ( بین گهر باران ساری و نیروگاه نکا) واقع در آبهای استان مازندران است. بدین منظور، بعضی از ویژگیهای زیست شناسی از قبیل سن، جنسیت، نسبت جنسی، پارامترهای رشد و تغذیه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین (±انحراف معیار) طول کل و وزن ماهیان بترتیب 21/1±48/8 سانتیمتر و 48/1±81/3 گرم بوده است. رابطه طول و وزن با معادله 866/2TL008/0W=، الگوی رشد آلومتری منفی را برای این ماهی در این منطقه نشان داد. معادله رشد وان برتالانفی برای کل ماهیان ](61/1+t)27/0-[1-e7/134Lt= محاسبه شد. نسبت جنسی نر به ماده 85:1/1 بود، که تفاوت معنی داری از لحاظ آماری در آنها دیده شد (001/0 ;P<61/20X2=). شاخص گناد جنسی (GSI) با افزایش سن، کاهش یافته و اوج منحنی آن در اسفند ماه دیده شد. فاکتور وضعیت (CF) با افزایش سن، کاهش یافت و اوج منحنی آن در ماه اردیبهشت دیده شد. در میان شاخص های تغذی