18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي فلزات سنگين (روي، مس، كادميوم و آهن) در بافت هاي مختلف شگ ماهي (Alosa braschnikowi) در نواحي جنوبي درياي خزر (بابلسر)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شگ ماهی؛ فلزات سنگین؛ آهن؛ روی؛ مس؛ کادمیوم
مجله محیط زیست جانوری
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران زهرا فلاح نژاد آستانی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیوم و آهن در بافت پوست، عضله، آبشش و گناد شگ ماهی (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر(بابلسر) در سال 1393 به اجرا در آمد. بدین منظور 70 قطعه نمونه ماهی در دو فصل پاییز و زمستان به صورت تصادفی از پره های صید تهیه و مورد زیست سنجی قرار گرفتند. پس از هضم نمونه ها، غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، که کم ترین میانگین غلظت فلزات در بافت عضله بود. هم چنین بیش ترین میانگین غلظت آهن، روی و کادمیوم در بافت گناد و بیش ترین میانگین غلظت فلز مس در بافت پوست وجود داشت. ترتیب غلظت فلزات به صورت روی> آهن> مس> کادمیوم بود. اختلاف معنی دار بین آهن و روی در بافت های عضله، آبشش، پوست و گناد وجود داشت (0/05>p). به علاوه فلز روی در عضله و گناد معنی دار (0/05>p) اما در پوست و گناد معنی دار نبود (0/05