1403/04/01
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات درس

عنوان مهاجرت آبزیان دریایی
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات