1403/02/29
حشمت اله علی نژاد

حشمت اله علی نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9111144735

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه خاصیت ضدباکتریایی نانوپودر هیدروکسی آپاتیت طبیعی استخراج شده از پولک ماهی دوپه شده با فلز روی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هیدروکسیآپاتیت، پولک ماهی، آنتی باکتریال، نانو پودر، فلز روی
سال 1396
پژوهشگران بهنام یوسفی ، فاطمه علمی ، مریم میترا علمی ، حشمت اله علی نژاد ، زهرا مولانا

چکیده

در این مطالعه، نانو ذرات هیدروکسیآپاتیتCa10(PO4)6(OH)2 با نسبت مولی (1/67) Ca/Pاستفاده از ضایعات پولک ماهی توسط روش حرارتی- قلیایی تهیه گردید. سپس به این نانو پودر سنتز شده فلز روی را با ثابت ماندن نسبتهای مولی دوپه کرده و خاصیت آنتی باکتریایی ماده سنتز شده را در محیط آبی در مقابل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار داده شد. نانو ذرات سنتز شده با استفاده از فنون مختلف SEM-EDAXو FT-IRشناسایی گردیدند. مکانیسم اثر ضد باکتریایی آن بر روی باکتری اشریشیاکولای مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع نتایج بدست آمده نشان داد که سنتز نانو ذرات ZnHAPاز پولک ماهی میتواند روش نوین و ارزان قیمتی برای حذف باکتری های موجود از محیط آبی باشد