1403/02/29
حشمت اله علی نژاد

حشمت اله علی نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9111144735

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی آپاتیت از پولک ماهی سفید جهت حذف برخی فلزات سنگین نظیر روی و مس از آب های زیر زمینی شبیه سازی شده
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پولک ماهی سفید، نانو پودر هیدروکسی آپاتیت، نانوکامپوزیت مغناطیسی، فلزات سنگین، آبهای زیر زمینی شبیه سازی شده
سال 1394
پژوهشگران رویا چناریان نخعی(دانشجو)، شهرام قاسمی میر(استاد مشاور)، فاطمه علمی(استاد راهنما)، حشمت اله علی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

آبهای زیرزمینی، آب نوشیدنی بسیاری از مردم جهان را فراهم میکنند. اما این منابع متحمل آلودگیهای صنعتی هستند و در معرض آلایندههایی نظیر فلزات سنگین میباشند. به علت سمیت و زیست تخریب پذیری آلایندهها، حذف موثر فلزات سنگینی نظیر روی و مس از منابع آب و فاضلاب ضروری میباشد. در این پایاننامه، نانو کامپوزیت مغناطیسی هیدروکسی آپاتیت ( )HAPبر اساس عاملدار کردن نانو ذرات مگنتیت با HAPبه روش سل – ژل تهیه شد. نانو ذرات HAPاز ضایعات پولک ماهی سفید، با روشی آسان، زیستسازگار، غیرسمی و ارزان سنتز شد. نانو ذرات از طریق آنالیزهای پراش پرتو ایکس ،XRDمیکروسکوپ الکترونی ،EDX ،SEMسنجش مغناطیسی VSMو طیف سنجی FT-IRشناسایی شد. الگوی ،XRDتشکیل HAPتک فاز بدون فاز پایدار اضافی را ثابت کرد. سپس نانو کامپوزیت برای حذف + Cu2و + Zn2از آبهای زیرزمینی شبیهسازی شده، به دلیل سه پیوند فعال روی سطح جهت تبادل یون با یونهای روی ومس مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات جذب برای بررسی اثر عوامل مختلفی از جمله pHمحلول، زمان تماس و غلطت اولیه روی و مس روی Fe3O4@HAPانجام شد. ماکزیمم جذب فلزات سنگین در 0/3 ،pH= 5 ± 0/3گرم از نانو جاذب و زمان تماس 10دقیقه مشاهده شد. به منظور تعیین مکانیسم واکنش، مدل سینتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم استفاده شدند. نتایج نشان داد، سینتیک جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم پیروی میکند. ایزوترمهای تعادلی بهوسیلهی مدلهای لانگمویر و فروندلیچ بررسی شدند، در همه موارد بهترین تطابق دادههای ایزوترم جذب با استفاده از مدل لانگمویر به دست آمد. بیشترین درصد حذف فلز یونهای + Cu2و + Zn2در شرایط بهینه بهوسیلهی Fe3O4@HAP به ترتیب 49/3و 41/8درصد بدست آمد. بنابراین نانو کامپوزیت مغناطیسی تهیه شده از ضایعات ماهی میتواند به عنوان یک ترکیب قابل بازیافت با ظرفیت جذب بالا برای حذف فلزات سنگین از منابع آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.