1402/12/06
فاطمه علمی

فاطمه علمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135305124

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عامل pH بر فرآیند جذب سرب از محیطهای آبی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فلز سنگین سرب- محیط آبی- جذب سطحی- Fe3O4/CNTs - نانو کامپوزیت
سال 1395
پژوهشگران فرشاد طالشی ، فاطمه علمی ، سیده طیبه حسینی ، مجتبی شکراله زاده طالشی

چکیده

امروزه با گسترش صنایع و افزایش جمعیت، استفاده از منابع طبیعی مخصوصاً آب بیشتر شده است. با توجه به ثابت بودن میزان آب، بایستی آب مصرف شده را دوباره بهبود بخشید و به چرخه آب بر گشت داد. پساب یا فاضلاب، آب مصرف شده در زمینه خانگی، کشاورزی و صنعتی که حامل مواد آلاینده و خطرناک میباشند، بایستی تصفیه شوند تا بتوانند دوباره وارد محیط شوند. در این تحقیق، نانو کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4/CNTs به روش رسوبگذاری شیمیایی سنتز شد. نانو کامپوزیت بدست آمده از روشهای آنالیز پراش پرتو ایکس XRD، میکروسکوپ الکترونی TEM و طیف سنج مادون قرمز FT-IR شناسایی شد. آزمایشات جذب برای بررسی pH بهینه محلول روی Fe3O4/CNTs انجام شد. ماکزیمم جذب سرب در pH=3 Fe3O4/CNTs مشاهده شد. ایزوترمهای تعادلی به وسیله مدل لانگمویر بررسی شدند و در همه موارد بهترین تطابق دادههای ایزوترم جذب با استفاده از مدل لانگمویر بدست آمد. بیشترین درصد حذف فلز سنگین سرب در شرایط pH بهینه بوسیله Fe3O4/CNTs(III) %95/5 بدست آمد. بنابراین نانو کامپوزیت مغناطیسی سنتز شده با استفاده از نانو لوله کربنی و اکسید آهن ، میتواند به عنوان یک نانو جاذب با ظرفیت جذب بالا برای حذف فلزات سنگین نظیر سرب از منابع آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گیرد.