1403/04/02
ضیاء فلاح محمدی

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 09111127633

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک دوره فعالیت ورزشی شنا پیش از القای مالتیپل اسکلروزیس بر سطوح فاکتور رشد عصبی در مغز موش صحرایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مالتیپل اسکلروزیس ، تمرین شنا ، فاکتور رشد عصبی
سال 1399
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
شناسه DOI
پژوهشگران حمید حسینی ، ضیاء فلاح محمدی

چکیده

زمینه و هدف بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS; Multiple Sclerosis) یک بیماری التهابی مزمن با اتیولوژی نامشخص در سیستم عصبی است؛ اگرچه ورزش به طور معمول برای این بیماران مفید است؛ ولی با این وجود اثر پیش درمان فعالیت ورزشی شنا بر تغییرات فاکتور رشد عصبی (NGF) در مدل حیوانی این بیماری مطالعه نشده است؛ از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پیش درمان فعالیت ورزشی شنا بر سطوح NGF در رت های ماده نژاد لوییز مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی بود. مواد و روش ها این مطالعه از نوع تجربی آزمایشگاهی است که روی موش های ماده نژاد لوییز انجام شد. در این پژوهش حیوانات به طور تصادفی به 4 گروه (هر گروه 5 سر) شامل گروه کنترل سالم، کنترل ام اس، شنای سالم و شنای ام اس تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل روزانه یک ساعت شنا، 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته بود. یافته ها نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطوح NGF در گروه تمرین شنای ام اس نسبت به کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (0/006= p). همچنین وزن گروه تمرین شنای ام اس در مقایسه با گروه کنترل ام اس به طور معنی داری افزایش یافت (0/001=p). نتیجه گیری با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالا پیش آماده سازی با تمرینات میان مدت شنا، از طریق افزایش سطوح NGF، در حفاظت عصبی نقش دارد. از این رو، شاید بتوان پروتکل مورد استفاده در این مطالعه را برای افزایش حفاظت سلول های عصبی بافت مغز در برابر عوامل مستعد کننده ی بیماری ام اس و نهایتا برای ارتقای سطح سلامت مغز توصیه کرد.